Workshopy

Seminář prezentuje doplňující vzdělávací obor „Etická výchova“, její témata, cíle, výchovný styl, metody a praktické aktivity,
seznámí s postupem při nácviku sociálních dovedností podle modifikované metody Roberto Roche Olivara a Ladislava Lencze,
seznámí s možnostmi praktické aplikace do vzdělávacího procesu, ukáže, jak včlenit metody etické výchovy do školních vzdělávacích programů.

 

O etické výchově
Projekt etické výchovy představuje komplexní a osvědčený program výchovy, jehož cílem je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat osobnost sociálně pozitivního člověka. Program představuje účinný nástroj primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Přispívá k celkovému zlepšení sociálního klimatu na škole a následně ve společnosti mimo školu. Aplikační témata programu konkretizují řešení problémů denního života. Zabývají se etikou, duchovním rozměrem člověka, výchovou k rodinnému životu, ekonomickým hodnotám atd., dotýkají se aktuálních společenských témat, jako je ochrana životního prostředí, vztahy s etnickými a národnostními menšinami atp.